مشخصات مواد و استانداردها

  • خانه
  • مشخصات مواد و استانداردها

مشخصات مواد و استانداردها

مختصری از اطلاعات مشخصات مواد، نوع کاربری و الزامات برخی از آزمون ها مربوط به صنعت سیم و کابل به شرح زیر می باشد.

جدول مشخصات مواد، مطابقت با استانداردها و مشخصات آزمون ها 

 

 

EN

Language