روش های حمل بین المللی محموله

  • خانه
  • روش های حمل بین المللی محموله

روش های حمل بین المللی محموله

روش های بین المللی حمل محموله های صادراتی و وارداتی به شرح زیر است:

گروه E تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ :

EXW مخفف اصلاح (Ex Works) : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار).

گروه F تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ :

FCA مخفف اصلاح (Free Carrier) : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قراداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

FAS مخفف اصلاح (Free Alongside Ship) : تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB مخفف اصطلاح (Free On Board) : تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر و بیمه و بازرسی با خریدار است.

گروه C تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل :

CFR مخفف اصطلاح (Cost and Freight) : ارزش و کرایه حمل تا مقصد C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می کند (بارگیری می شود) مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

CIF مخفف اصطلاح (Cost, Insurance and Freight) : ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی است. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می شود مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده است.

CPT مخفف اصطلاح (Carriage Paid To) : تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می دهد خاتمه می یابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP مخفف اصطلاح (Carriage and Insurance Paid to) : تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب است. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می رساند خاتمه می یابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D تحویل کالا در مقصد :

DAF مخفف اصطلاح (Delivered At Frontier) : تحویل در مرز (مرز تعیین شده)

DES مخفف اصطلاح (Delivered Ex Ship) : تحویل در عرشه کشتی (در مقصد)

DEQ مخفف اصطلاح (Delivered Ex Quay) : تحویل در اسکله (در مقصد)

DDU مخفف اصطلاح (Delivered Duty Unpaid) : تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DDP مخفف اصطلاح (Delivered Duty Paid) : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

اسناد مورد نیاز حمل (اینویس و پکینگ لیست) :

یکی از مهمترین اسناد و مدارکی که می بایست جهت حمل و نقل بین المللی یک محموله تهیه کنیم، سیاهه تجاری خرید (Invoice) و لیست عدل بندی (Packing List) است که در اصلاح عموم آن را به اینویس و پکینگ لیست می شناسیم.

طبق قانون تهیه این اسناد بر عهده فروشنده کالا است، فروشنده باید اطلاعاتی از قبیل نوع، ماهیت کالا، ابعاد، کد تعرفه گمرکی، ارزش هر قلم کالا، ارز کل محموله و ... را در قالب Invoice و Packing List (اینویس و پکینگ لیست) جهت صدور مجوز صادرات به گمرک ارائه دهد، ضمناً فروشنده ملزم است این اسناد را ممهور کرده و به امضا شخص مجاز در شرکت خود برساند. بدین ترتیب صحت اطلاعات درج شده در صورتحساب و لیست عدل بندی (اینویس و پکینگ لیست) را تضمین می کند.

INCOTERMS 2021

EN

Language