گرانول های عایق

گرانول های عایق

ردیف نام محصــول کـد محصـــول رنگ مطابقـت با استـاندارد استقامت
کششی
(N/mm2)
2% ±

ازدیاد طول
(%)
2% ±

سختی
(Shore A)
2 ±
پایداری
حرارتی
(Minutes)
5 ±
وزن
مخصوص
(gr/cm3)
0.5% ±
1 گرانول عایق قابل انعطاف dPI-1111 خود‌رنگ PVC / D
IEC 60227
16.5 320 - 85 1.45
2 dPI-1211 خود‌رنگ PVC / D
IEC 60227
16.6 315 - 85 1.47
3 گرانول عایق قابل انعطاف
(سیم بند تخت)
dPI-1112 سفید PVC / D
IEC 60227
16.5 309 - 77 1.45
4 گرانول عایق نصب ثابت dPI-2111 خود‌رنگ PVC / C
IEC 60227
17.3 310 - 80 1.45
5 dPI-2211 خود‌رنگ PVC / C
IEC 60227
16.4 300 - 80 1.48
6 گرانول عایق نصب ثابت dPI-2311 خود‌رنگ PVC / A
IEC 60502
18 315 - 80 1.45
7 گرانول عایق مخابراتی dPI-3111 خود‌رنگ TCI 27 370 - 130 1.31
8

گرانول عایق نصب ثابت کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله
(LSF-FR)

dPI-4111 خود‌رنگ PVC / A
IEC 60502
18.1 338 - 118 1.49
9 گرانول عایق حرارتی
(تحمـل حـرارت تا 90 درجه سانتی گراد)
dPI-5111 خود‌رنگ YI7
VDE 0207
21.5 340 - 190 1.47
10 گرانول عایق حرارتی
(تحمـل حـرارت تا 105 درجه سانتی گراد)
dPI-5211 خود‌رنگ PVC / E , YI8
IEC 60227 , VDE 0207
22 370 - 230 1.39
11 گرانول عایق اتومبیلی*
(کلاس حرارتی T1)
dPI-6111 خود‌رنگ BS ISO 6722 20.8 313 - 174 1.38
12 گرانول عایق اتومبیلی*
(کلاس حرارتی T2)
dPI-6211 خود‌رنگ BS ISO 6722 26 350 - 175 1.37
13 گرانول عایق اتومبیلی*
(کلاس حرارتی T2)
dPI-6231 خود‌رنگ BS ISO 6722 24 350 - 180 1.37
14 گرانول عایق مقاوم در برابر نفوذ آب
(کابل پمپ شناور)
dPI-7111 خود‌رنگ PVC / D
IEC 60227
17.5 403 - 135 1.31

* گرانول های عایق اتومبیلی مطابق با نیاز مشتری، به صورت ترکیبات بدون سرب نیز قابل تولید می باشند.

- کلیه محصولات مطابق با نیاز مشتری، در رنگ های مختلف قابل تولید می باشند.

EN

Language