گرانول های روکش

گرانول های روکش

ردیف نام محصول کد محصول رنگ مطابقت با استاندارد استقامت
کششی

(N/mm2)
2% ±
ازدیاد طول

(%)
2% ±
سختی

(Shore A)
2 ±
پایداری
حرارتی

(Minutes)
 5 ±
وزن
مخصوص

(gr/cm3)
0.5% ±
1 گرانول روکش قابل انعطاف dPS - 1113 مشکی ST5
IEC 60227
14.1 320 80 85 1.45
2 dPS - 1213 مشکی ST5
IEC 60227
15 310 85 90 1.48
3 گرانول روکش قابل انعطاف نرم dPS - 1313 مشکی ST5
IEC 60227
17.9 385 77 110 1.33
4 dPS - 1323 مشکی ST5
IEC 60227
15.5 418 72 95 1.34
5 گرانول روکش کابل کواکسیال
(مقاوم در برابر اشعه UV)
dPS - 1512 سفید ST5
IEC 60227
17 320 86 90 1.47
6 گرانول روکش کابل جوش
(بر پایه PVC)
dPS - 1613 مشکی - 9 350 73 125 1.51
7 گرانول روکش کابل جوش
(بر پایه TPE)
dPE - 1713 مشکی - 15 430 68 85 1.37
8 گرانول روکش نصب ثابت dPS - 2113 مشکی ST4
IEC 60227
15.6 320 84 90 1.46
9 dPS - 2213 مشکی ST4
IEC 60227
15 300 87 81 1.49
10 dPS - 2323 مشکی ST1
IEC 60502
16 300 84 86 1.48
11 dPS - 2423 مشکی ST2
IEC 60502
16 320 86 114 1.48
12 گرانول روکش نصب ثابت مقاوم در برابر اشعه UV dPS - 2515 قرمز YM5
VDE 0207
16.5 310 87 98 1.47
13 dPS - 2525 قرمز YM5
VDE 0207
17.5 310 87 95 1.47
14 گرانول روکش نصب ثابت کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله
(LSF - FR)
dPS - 4113 مشکی ST1
IEC 60502
16.3 330 85 122 1.51
15 dPS - 4123 مشکی ST1/ST2
IEC 60502
14.2 308 85 110 1.56
16 گرانول روکش نصب ثابت مقاوم در برابر گسترش شعله
(FR)
dPS - 4213 مشکی ST1
IEC 60502
19.5 356 91 60 1.50
17 گرانول روکش میانی (بدینگ) کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله
(LSF - FR)
dPS - 4413 مشکی ST1
IEC 60502
10 330 81 150 1.56
18 گرانول روکش نصب ثابت کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله و مواد نفتی و شیمیایی
(LSF - FR/OR)
dPS - 4713 مشکی ST1
IEC 60502
14.6 310 85 125 1.51
19 dPS - 4723 مشکی ST1/ST2
IEC 60502
12.7 320 85 130 1.54
20

گرانول روکش قابل انعطاف/نصب ثابت کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله و مواد نفتی و شیمیایی و اشعه UV
(LSF - FR/OR/UV Resistant)

dPE - 4723 مشکی ST1/ST2, ST9
IEC 60502
IEC 60227
13.6 351 82 130 1.53
21 گرانول روکش نصب ثابت کم دود، کم اسید و مقاوم در برابر گسترش شعله و مواد نفتی و شیمیایی و اشعه UV
(LSF - FR/OR/UV Resistant)
dPS - 4715 قرمز YM5
VDE 0207
13.8 315 86 115 1.51
22 گرانول روکش قابل انعطاف مقاوم در برابر مواد نفتی و شیمیایی
(بر پایه TPE)
dPE - 1433 مشکی ST9
IEC 60227
16.9 304 84 96 1.45
23 گرانول روکش حرارتی
(تحمل حرارت تا 90 درجه سانتی گراد)
dPS - 5113 مشکی YM3
VDE 0207
18.9 340 87 150 1.44
24 گرانول روکش حرارتی
(تحمل حرارت تا 105 درجه سانتی گراد)
dPS - 5213 مشکی ST10
IEC 60227
19.5 350 87 195 1.42
25 گرانول روکش مقاوم در برابر نفوذ آب
(کابل پمپ شناور)
dPS - 7113 مشکی ST5
IEC 60227
15 440 69 141 1.32

- کلیه محصولات مطابق با نیاز مشتری، در رنگ های مختلف قابل تولید می باشند.
EN

Language