گرانول های تزریقی و فیلر

  • خانه
  • گرانول های تزریقی و فیلر

گرانول های تزریقی و فیلر

ردیف نام محصول کـد محصــول رنگ مطابقت با استاندارد استقامت
کششی
(N/mm2)
2% ±
ازدیاد طول

(%)
2% ±
سختی

(Shore A)
2 ±
پایداری
حرارتی
(Minutes)
5 ±
وزن
مخصوص
(gr/cm3)
0.5% ±
1 گرانول تزریقی عمومی dPJ-1151 خود‌رنگ - 14.6 345 - 95 1.47
2 گرانول تزریقی نرم  dPJ-1211 خود‌رنگ - 15 340 - 105 1.46
3 گرانول تزریقی سخت dPJ-1351 خود‌رنگ - 19.9 310 - 70 1.48
4 گرانول فیلر عمومی dPF-1111 خود‌رنگ - 5.8 200 - 100 1.80
5 گرانول فیلر سبک dPF-1211 خود‌رنگ - 6.4 280 - 107 1.70
6 گرانول فیلر سنگین dPF-1311 خود‌رنگ - 4.4 270 - 93 1.89
7 گرانول فیلر عمومی مقاوم در برابر گسترش شعله (FR) dPF-1411 خود‌رنگ - 6.5 266 - 205 1.68
- کلیه محصولات مطابق با نیاز مشتری، در رنگ های مختلف قابل تولید می باشند.
EN

Language