سایر محصولات

سایر محصولات

ردیف نام محصول کد محصول رنگ مطابقت با استاندارد استقامت
کششی

(N/mm2)
2% ±
ازدیاد طول

(%)
2% ±
سختی

(Shore A)
2 ±
پایداری
حرارتی

(Minutes)
5 ±
وزن
مخصوص

(gr/cm3)
0.5% ±
1 گرانول ورق درزگیر1
(بمنظور آب بندی سد ها و مخازن)
dPO-1320 زرد DIN 18541 11.3 330 80 60 1.52
2 dPO-1330 زرد DIN 18541 18.5 440 70 68 1.25
3 گرانول درزبند2 بر پایه PVC
(بمنظور آب بندی درب و پنجره های UPVC)
dPO-1513 مشکی - 17.5 430 72 110 1.33
4 گرانول درزبند بر پایه TPE
(بمنظور آب بندی درب و پنجره های UPVC)
dPE-1513 مشکی - 19 430 71 80 1.30
5 گرانول نرم بر پایه TPE
(بمنظور تولید درزبند دوجزئی درب و پنجره های UPVC)
dPE-1523 مشکی - 15 475 64 100 1.30
6 گرانول سخت بر پایه PVC
(بمنظور تولید درزبند دوجزئی درب و پنجره های UPVC)
dPO-1413 مشکی - 19.3 300 84 68 1.34
7 گرانول درزبند بر پایه PVC
(گسکت درب یخچال)
dPO-1214 طوسی - 15.4 400 77 125 1.40
8 گرانول سخت 
(جهت تولید لوازم خانگی)
dPT-1133 مشکی - - - - 13 1.37
9 گرانول نرم بر پایه TPE
(جهت تولید لوازم خانگی)
dPE-1743 مشکی - 14 485 65 88 1.35
10 گرانول رنگدانه3
(بر پایه PVC)
dPM  - - - - 80 - 82 60 - 70 1.48 - 1.68

1- درزگیر - (Water Stop) Sealing Joint Tapes
2- درزبند - Gasket
3- رنگدانه - Masterbatch

- کلیه محصولات مطابق با نیاز مشتری، در رنگ های مختلف قابل تولید می باشند.

 

EN

Language