گرانول های شفاف

گرانول های شفاف

ردیف نام محصول کد محصول رنگ مطابقت با استاندارد استقامت
کششی
(N/mm2)
2% ±
ازدیاد طول

(%)
2% ±
سختی

(Shore A)
2 ±
پایداری
حرارتی
(Minutes)
5 ±
وزن
مخصوص
(gr/cm3)
0.5% ±
1

گرانول فیلم سخت شفاف

dPT-1111 شفاف - 60 120 - 25-30

1.33

2 گرانول شيلنگی قرمز
(گريد 108 فيلر دار)
dPT-2465 قرمز - 13.5 380 - 33 1.37

3

گرانول نرم شفاف
(مورد مصرف برای شيلنگ‌های LED)
dPT-2621 شفاف - 19.5 420 - 17 1.20
4 گرانول نرم شفاف dPT-2631 شفاف - 21.7 420 - 15 1.21
5 گرانول نرم زرد
(مورد مصرف برای شيلنگ‌های LED)
dPT-2650 زرد - 18.8 435 - 15 1.25
6 گرانول نرم شفاف
(مقاوم در برابر اشعه UV ، مورد مصرف برای شيلنگ‌های LED)
dPT-2671 شفاف - 16.6 411 - 14 1.19
7 گرانول شيلنگی شفاف
(گريد 129)
dPT-2911 شفاف - 23.6 392 - 15 1.20
8 گرانول روكش قابل انعطاف شفاف
(معادل گريد 129)(مقاوم در برابر اشعه UV)
dPT-3911 شفاف - 22.3 385 - 13 1.22
9 گرانول كولری سفيد dPT-5112 سفید - 19.2 265 - 80 1.43
10 گرانول كولری سفيد dPT-5122 سفید - 16.3 234 - 70 1.55
11 گرانول شيلنگی شفاف
(گريد 115)
dPT-8611 شفاف - 17.8 349 - 78 1.37

 

EN

Language