اصلاحات جديد قانون صدور چك

  • خانه
  • اصلاحات جديد قانون صدور چك

اصلاحات جديد قانون صدور چك

به نقل از دنیای اقتصاد مهم‌ترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون صدور چك، به شرح زير مي‌باشد:

- طبق قوانين قبلي تعيين شده مدت اعتبار چك به مدت 3 سال پس از دريافت دسته چك بوده كه طبق ماده 6 اصلاحي قانون صدور چك اين بند به صورت كامل حذف شده است.

-  صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان‌پذیر است.

-  صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره‌حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» است.

-  لازم است به هر برگه چک تضمین شده، یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک‌ (ذی‌نفع) فراهم شود.

-  پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفا در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج شده است، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.

-  ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به‌حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع)، صرفا تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است.

-  پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذی‌نفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذی‌نفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده است.

-  در فرض مفقودی چک تضمین‌شده، مراجعه متقاضی و گیرنده (ذی‌نفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای فرم اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به‌منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است.

ـ موسسه اعتباري موظف به احراز هويت متقاضي و گيرنده (ذي‌نفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخيرالذكر از سامانه نظام هويت سنجي الكترونيكي بانكي و متعاقبا صدور چك المثني مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صياد پس از اطبال چك مفقود شده است.

-   در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین‌شده مجعول، علاوه‌بر مجازات‌های قانونی مقرر، محرومیت 2 تا 6 سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش‌بینی شده است.

در پایان این بخشنامه تاکید شده است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه شماره 318175/ 97 مورخ 11/ 9/ 1397 متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چک‌های تضمین شده، ملغی می‌شود.

EN

Language